Назад

Сийка Георгиева Чавдарова – Костова

ПРОФЕСОР, ФИЛОСОФ, УЧИТЕЛ

2010 – доктор на педагогическите науки, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

Тема на дисертацията: Интеркултурното възпитание в университетската педагогическа подготовка

Професионални умения

Умения за обучение на студенти от балакавърска, магистърска и докторска степен в различни области на педагогическата наука и социалната работа.
Умения за участие в различни форми на академична дейност – заседания на катедрен съвет, заседания на декански съвет, заседания на факултетни и университетски комисии, срещи, в които участват представители на университети, министерства, неправителствен сектор и др.
Умения за писане на научни текстове и тяхното представяне на конференции, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми.

Skip to content