Назад

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ПОПОВА

ДОЦЕНТ

Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград, Факултет по педагогика, Подготвя и провежда лекционни курсове и семинарни упражнения със студенти в бакалавърски и магистърски програми в професионалните направления„Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, по учебните дисциплини: „Теория на възпитанието“, „Семейна педагогика“, „Педагогика“, „Етнопедагогика“, „Медийна педагогика“, „Религия и възпитание“, „Полова социализация в детството и юношеството“, „Семейно консултиране при деца с проблемно поведение“, „Превенция на насилието над деца“ и др.

Skip to content