Назад

ЮЛИАН ЦАНОВ

ДОЦЕНТ

От 2014 год. е с научна степен „доктор“, а от 2016 год. придобита степен „доцент“. Дълги години работи като преподавател в катедра „Геометрия“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2020 год. ръководител на катедра „Геометрия“. Водил е серия от упражнения по: Аналитична геометрия - специалностите Математика, Приложна математика, Математика и информатика, Информатика, Статистика; Диференциална геометрия; Геометрия за специалност Компютърни науки и специалност Информатика; Линейна алгебра и аналитична геометрия - специалност Математика и информатика (задочно обучение), Химия и Информатика, Ядрена Химия; Висша математика 1 - специалност Инженерна химия, редовно обучение; Геометрия; Геометрични основи на компютърната графика за магистратурата по Компютърна графика; Приложения на компютърната графика в геометрията - изборен курс за спец. Информатика, Математика,

Водил е лекции по: Аналитична геометрия - специалност Математика и информатика 1 курс, задочно обучение и Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност Химия 1 курс, задочно обучение.

Skip to content