Назад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Лектори НЦПКПС

НОВИНИ

08/12/2023
5 964 учители и 1 437 директори взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 11.01-08.12.2023 г., Националният център за повишаване на квалификацията...

Прочетете повече
22/12/2022
ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари – декември 2022 г.

Прочетете повече
16/12/2022
1 112 директори и 3 431 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 27.04-04.08.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на...

Прочетете повече
02/12/2022
1 011 директори и 3 159 учители, педагогически съветници и психолози взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 27.04-04.08.2022 г., Националният център за повишаване на квалификацията на...

Прочетете повече

НЦПКПС

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ВИЗИЯ

Нашата Визия

Образователна, изследователска и културна институция с национална значимост, разпознаваема в педагогическите среди, отличаваща се с ус­тойчиво и динамично раз­витие и конкурентоспособни предимства в областта на повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно потребностите и предизвикателствата на съвременния свят.

Мисия:

НЦПКПС изгражда цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната програма за развитие на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот.

Основна задача:

Центърът координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори, експерти от РУО и МОН и други педагогически специалисти в различни научни направления на европейско равнище, с възможност за интердисциплинарни решения в професионалната прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

Основна цел:

Утвърждаване на центъра като водеща институция за повишаване на квалификацията на педагозите, с европейски облик и модерна инфраструктура — пример за качествено обучение, територия на съвременни педагогически изследвания и иновации, желан и пред­почи­тан партньор с ясни конкурентоспособни предимства.

Skip to content