Назад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Лектори НЦПКПС

НОВИНИ

12/07/2024
1 569 учители, разпределени в 59 обучителни групи, взеха участие в обученията на НЦПКПС 

В рамките на периода 05.03-12.07.2024 г., Националният център за повишаване на квалификацията...

Прочетете повече
03/04/2024
„Методика за стратегическо планиране в институциите на предучилищното и училищното образование“.

І. СМИСЪЛ И РОЛЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА...

Прочетете повече
31/12/2023
ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

  Проведени присъствени обучения на 1 487 ръководители на образователни институции по следните...

Прочетете повече

НЦПКПС

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ВИЗИЯ

Нашата Визия

Образователна, изследователска и културна институция с национална значимост, разпознаваема в педагогическите среди, отличаваща се с ус­тойчиво и динамично раз­витие и конкурентоспособни предимства в областта на повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти, съобразно потребностите и предизвикателствата на съвременния свят.

Мисия:

НЦПКПС изгражда цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната програма за развитие на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот.

Основна задача:

Центърът координира и провежда квалификационни форми за учители, педагогически съветници, психолози, заместник-директори, директори, експерти от РУО и МОН и други педагогически специалисти в различни научни направления на европейско равнище, с възможност за интердисциплинарни решения в професионалната прак­тика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят.

Основна цел:

Утвърждаване на центъра като водеща институция за повишаване на квалификацията на педагозите, с европейски облик и модерна инфраструктура — пример за качествено обучение, територия на съвременни педагогически изследвания и иновации, желан и пред­почи­тан партньор с ясни конкурентоспособни предимства.

Skip to content