Назад

                                                 ГОДИШЕН ДОКЛАД – АНАЛИЗ 

                                      ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

                                ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЦПКПС ЗА 2022 ГОДИНА

 

 

През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати: 

1. Шест пъти повече обучени педагогически специалисти през „пандемичната“ 2022 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г. (4 543 обучени през 2022 г. срещу 681 през 2019 г.); 

2. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас; 

3. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено – разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2022 г. 

В рамките на периода февруари 2022 г. – декември 2022 г., НЦПКПС реализира обучения по НП „Мотивирани учители и квалификация“ и проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, по дейности и тематични направления, имащи за цел да усъвършенстват компетентностите на педагогическите специалисти, съобразно професионалния им профил, личен избор и стратегия за развитие на образователната институция. 

НЦПКПС изпълнява националните цели и приоритети, свързани с квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти, както и координира и провежда квалификационни форми за директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, учители и други педагогически специалисти.