Назад

                                                           Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н 

                                                                                                           ЗА  ДЕЙНОСТТА    НА 

           НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2023 ГОДИНА 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През изминалата 2022 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) бяха разработени и приложени поредица от целенасочени политики, с ясно измерими в количествено и качествено отношение финални резултати: 

1. Шест пъти повече обучени педагогически специалисти през „пандемичната“ 2022 г., в сравнение със „спокойната“ 2019 г. (4 543-обучени през 2022 г. срещу 681 през 2019 г.); 

2. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за онлайн квалификации – посредством собствена платформа за онлайн обучения, с идентична на водещите университети у нас функционалност на обучителните платформи. 

3. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено – разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2022 г.