Назад

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

Десети международен есенен научно-образователен форум

ДИАЛОГЪТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – СЪВРЕМЕННОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ

Съставители

проф. дн Димитър Веселинов
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева гл. ас. д-р Петър Петров

София • 2021
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

В сборника са включени доклади и научни съобщения от Десетия международен научно-образователен форум, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с честването на Климентовите дни на Университета.

Сборникът е предназначен за учени и специалисти в областта на теорията и практиката на образованието, учители и директори на училища и детски градини, както и за всички, които се интересуват от предизвикателствата пред българските и световните образователни процеси.