Назад

ОБЯВИ

ЛЕКТОРИ ОБУЧИТЕЛИ

В изпълнението на Годишен работен план за 2023 година, НЦПКПС ще проведе практически обучения за директори на образователни институции от предучилищното и училищното образование.
Темата на обученията е: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

Специфика:

1. Отлично познаване организацията, планирането и ръководенето на образователните институции, при осъществяване на държавната политика в областта на образованието;
2. Отлично познаване и прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, трудово - правните въпроси в системата на образованието;
3. Сериозен опит в партньорството с МОН, НПО, общини и институции, при провеждане на образователни политики и управление на процесите в условията на криза;
4. Солиден опит и контакти по отношение на международни научни срещи и проекти;
5. Управленски умения в системата на образованието, умения за работа в екип, координация на хора и ресурси при реализирането на образователни програми и проекти, създаване и ефективно използване на образователни мрежи;
6. Умения за прилагане на подходящи инструменти, насочени към осъществяване на компетентностно базирано обучение в училище.

Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.

Общ професионален опит:

Минимум 15 години професионален опит в образователната система.

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Икономика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

Специфичен опит:

Минимум 10 години опит като ръководител на организация с обществена значимост за образованието или директор на образователна институция; управленско-административна, научно-изследователска и преподавателска дейност в сферата на образованието и науката; опит в сферата на обучения на директори на образователни институции по различни теми, свързани с разработване на програми и политики в образованието и в институциите на образователната система за предучилищно и училищно образование; практически опит в тристранния и двустранен диалог и сътрудничество, при изработване и изпълнение на политики за развитие на образователната система в Република България;

Месторабота:

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

Място на длъжността в структурата на организацията:
Длъжността е подчинена на директора.

Вид на договора:
Граждански договор.

Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.00 часа на 20.03.2023 г., вкл.

За контакти :

Антоанета Ал-Хусари
Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на Годишен работен план за 2023 година, НЦПКПС ще проведе обучения за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.
Темата на обученията е: „Стратегическо планиране при управление на образователната институция“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Отлично познаване организацията, планирането и ръководенето на образователните институции, при осъществяване на държавната политика в областта на образованието;
2. Отлично познаване и прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, трудово - правните въпроси в системата на образованието; визия за цялостна, финансово отговорна, иновативна образователна политика; осигуряване на европейските фондове за наука и образование;
3. Задълбочени познания в сферата на стратегическото управление на обществените процеси, публичните политики, в частност – на образователните институции; публикации в специализирани списания и сборници; участие в конференции и проекти;
4. Сериозен опит в партньорството с МОН, социалните партньори, НПО, общини и институции, при провеждане на образователни политики;
5. Управленски умения в системата на образованието, умения за работа в екип, координация на хора и ресурси при реализирането на образователни политики, образователни програми и проекти, създаване и ефективно използване на образователни мрежи;
6. Умения за генериране на дейности в системата на образованието, свързани с инициативи за промяна, нови идеи за творчество и развитие и приносът им към повишаване качеството на образованието.

7.
Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.
1
Общ професионален опит:
Минимум 20 години професионален опит в образователната система.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Педагогически науки“ ;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, „Социология, антропология и науки за културата“ или „Икономика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
Специфичен опит:
Минимум 10 години опит в ръководството на организация с обществена значимост за образованието; управленско-административна, научно-изследователска и преподавателска дейност в сферата на образованието и науката;
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 08.02.2023 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на Годишен работен план за 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения за директори, заместник-директори и педагогически специалисти от образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование.
Темата на обученията е: „Атестацията като процес на оценяване - критерии, индикатори, области на атестиране“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Отлично познаване организацията, планирането и ръководенето на образователните институции, при осъществяване на държавната политика в областта на образованието;
2. Отлично познаване и прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове, трудово - правните въпроси в системата на образованието и цялостния процес на атестиране – подготовка на институцията, изготвяне на цялостната документация, същинско инспектиране, заключителен етап; цели и принципи, критерии и индикатори, подходи, методи и инструменти;
3. Сериозен опит в партньорството с МОН, НПО, общини и институции, при провеждане на образователни политики;
4. Управленски умения в системата на образованието, умения за работа в екип, координация на хора и ресурси при реализирането на образователни програми и проекти, създаване и ефективно използване на образователни мрежи;
5. Умения за генериране на дейности в училището, свързани с инициативи за промяна, нови идеи за творчество и развитие и приносът им към повишаване качеството на образованието.
Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.
Общ професионален опит:
Минимум 8 години професионален опит в образователната система.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Социални,

стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и
информатика“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от
професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „История и археология“ или „Науки за земята“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
Специфичен опит:
Минимум 6 години опит в ръководството на организация с обществена значимост за образованието или директор/зам.-директор на образователна институция; управленско-административна, научно-изследователска и преподавателска дейност в сферата на образованието и науката;
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 09.12.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители на тема: „Проектиране и прилагане на проектно-базиран метод в STEM“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високикомпетенциипоотношениенасистематизиранетоназнанияиуменияза
информационните технологии и компонентите на компютърната система; формирането на нови знания и умения за търсене на информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване на услугата електронна поща; създаването и форматирането на текст, на ниво символи и абзац; създаването на компютърна презентация; създаването на интегриран документ и запознаването със скриптов текстов език за програмиране, както и създаването на интерактивни приложения с него;
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание и структурата на учебните програми за съответния клас;
5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии, свободно боравене с инструментариума за преподаване на теоретични знания, чрез конкретни практически образователни инструменти;
6. Задълбочени познания по усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за решаване на задачи със средствата на информационните технологии, умения за аргументиране при избора на технологично средство;
7. Опит в развитието на умения за работа по проект, при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, софтуера за обработка на таблични данни, компютърната презентация и скриптов текстов език за програмиране;

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 3 години опит в сферата на обучения в образователната система;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите на висшето образование: „Педагогически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление: „Педагогика на обучението по...“, „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Физически науки“ или „Химически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І“ No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 01.12.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на Годишен работен план за 2022 година, НЦПКПС ще проведе практически обучения за учители от училища и детски градини.
Темата на обученията е: „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична и организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Познания за използването на ключови компетенции, ефективни стратегии и
умения за наставничество; познания и актуални нагласи към значимостта и възможността на приобщаването в учителската професия; възможностите за професионално израстване и кариерно развитие на младия учител и неговия наставник; инструментариум за анализ и самоанализ на професионалната адаптация, интеграция и развитие в учителската професия.
4. Задълбочени познания по отношение на наставничеството, като процес, засягащ интересите на всички взаимодействащи си субекти: обучаемия млад специалист, наставника и организацията – работодател; обезпечаващ ръст на качеството в образованието.
5. Компетенции и опит в подготовката/списването на теоретични и емпирични научни разработки, учебно съдържание, програми на академични курсове и организационни обучения.
Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 5 години професионален опит в образователната система или в сферата на обучения в академична среда или на педагогически специалисти.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Педагогически науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“ или „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 14.11.2022 г. вкл.
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., НЦПКПС ще проведе обучения на учители от системата на училищното образование.
Темата на обученията е: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Задълбочени познания по отношение процеса на осмисляне, планиране и
реализиране на специфичните подходи и методи за развитие на логическото, творческото и критичното мислене; асоциативно мислене; практико-приложни знания за същността и особеностите на развитие на логическото мислене; способност да се анализира качествено; способност да се образуват причинно- следствени връзки, да се разбере възможното развитие на събитията; способност да се изгради логическа верига, да се представят нови необичайни идеи; възможност да няма ограничаване до традиционните схеми, решения, действия; бързо разрешаване на проблемни ситуации; избор на подходящо решение; спокоен подход към проблема; способност за анализ на сходни събития; умения за степенуване и класифициране по подходящ начин; разпознаване на съществената информация; изграждане и разпознаване на валидни дедуктивни аргументи; тестване на хипотези; разпознаване на обичайно срещани заблуди в аргументите; разпознаване на разлика между доказателствата и тяхното тълкуване; същност и особеностите на критичното мислене и неговото приложение;
4. Познаване на психологията и психофизиологията на стреса и придобиването на основни умения за ефективното справяне с него; идентифициране на основните стресогенни фактори; източници на стрес, неговите симптоми и проявления, разликата между стрес и бърнаут синдром; основните видове стрес, разликите помежду им и последствията за индивида.

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 5 години професионален опит в сферата на обучения или обучения в академична среда.
• Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областите на висшето образование: „Педагогически науки“ и „Социални, стопански и правни науки“;
• Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“ , „Педагогика на обучението по...“, или „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.10.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по география и икономика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Модул 1 „Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие“ ; Модул 2 „Геополитическа и обществена култура“; Модул 3 „Съвременно икономическо развитие“; Модул 4 „Европа, Азия и България“; Модул 5 „България и регионална политика“ и Модул 6 „Географска и икономическа информация“;
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
5. Задълбочено познаване на концепцията, съдържанието и технологията на профилираната подготовка по география и икономика;
6. Сериозни познания за синхронното постигане на трите компонента на географската култура: географска грамотност, географска компетентност и модели на поведение в географското пространство, реално и дигитално – на трите равнища: локално, регионално и глобално. Конкретизиране на системите от понятия от ключови теми в уроците за нови знания от шестте модула; Планиране на системите на всички типове уроци; Изработване и използване на работни листа за уроци за дейност.
7. Солиден опит при формиране на умения и нагласи за изграждането на географски ключови компетентности у ученика и способността му самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява различни идеи и концепции; да изразява критично мислене, да използва специализирана литература и самостоятелно да разработва научна теза; да бъде поставен в конкретни
практически ситуации; да бъде включван в дискусии; да се създадат условия за работа в екип, за изява на личните му качества, чрез разработване на отговори на научни въпроси, решаване на географски казуси, разработване на проекти и модели; да придобие познания за същността и приложението на ГИС; да има обща представа за възникването и историята на ГИС; да решава географски казуси; да анализира географска и икономически информация; да изразява критично мислене; да използва справочна литература и самостоятелно да разработва отговор на научен въпрос; да формира модели за личностно и кариерно развитие; за развитие на творческите търсения; за формиране на активна гражданска позиция по глобални проблеми на човечеството и проблеми на общественото развитие.
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Педагогически науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Науки за земята“, „Икономика" или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.

Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 10.10.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

За изпълнението на специализираното обучение на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие по поддейност 3.5. „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместната работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“ от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
Обучението по поддейност 3.5. е насочено към повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти, с цел осигуряване на адекватна допълнителна подкрепа, за да се стимулира личностното развитие на всеки ученик и всяко дете от целевите групи (деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби) в съответствие с установените им индивидуални потребности. Това налага да се определят и приложат най-подходящите мерки за подкрепа, в т.ч. да се диференцира и адаптира учебното съдържание по различните учебни предмети. Едновременно с това учителят по съответния учебен предмет и специалистът, участващ в предоставянето на допълнителната подкрепа, трябва да разработят и да договорят екипно съдържанието и вида на подкрепата, методите на обучение на децата и учениците, както и да оценят техните резултати и постижения, редовно да анализират техния текущ и годишен напредък и при необходимост да внасят промени в избраните мерки, методи и т. н.
В обучението са включени различни специалисти от детските градини и училищата по проекта – учители на групи, учители по учебни предмети, ресурсни учители, психолози, логопеди и др.
За реализиране на планираното обучение следва да бъдат избрани специалисти/експерти, които да предложат подходящи теми, подтеми и модули, насочени към:
- Диференциране и адаптиране на учебното съдържание и към прилагане на методи на обучение и съвременни информационно-комуникационни технологии, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, на които се представя допълнителна подкрепа за личностно развитие, които да спомогнат за: овладяване на компетентностите – знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението по учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование, заложени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, съответно на компетентностите по образователни направления, заложени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование; оценяване от учителите на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците; по-лесната проходимост на децата и учениците между образователните етапи;
- Екипна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя и към подготовка на педагогическите специалисти за избора на методите на преподаване, съобразно възможностите и потребностите на децата и учениците със специални образователни потребности, на които се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Всички обучители следва добре да познават организацията, съдържанието и осъществяването на процеса на приобщаващото образование, регламентиран в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове, приложими към специализираното обучение.
Освен посочените по-горе теми, специалистите/експертите, които ще бъдат избрани и утвърдени за обучители, могат да предложат и други подтеми/модули и т.н, свързани с основната тема на обучението. Темите/подтемите/модулите и занятията следва да бъдат с практическа насоченост.
В случаите, в които е приложимо, към тях следва да се представят разработените материали – текстове, тестове, инструкции и т.н.
Те трябва да използват разнообразни и интерактивни методи на обучение – презентации, видео, дискусии, симулационни игри, ролеви игри, мозъчни атаки, работа и споделяне в малки групи и по двойки и др.
Специалистите/експертите, които ще бъдат избрани и утвърдени за обучители, трябва да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на притежаваната от тях професионална компетентност:
1. Образование и квалификация – висше, образователно-квалификационна степен, минимум „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина.
Област на висше образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление No 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. (ПМС No 125/24.06.2002 г.) за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (Класификатора), или еквивалентна, както следва: „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и придобити специализации и/или квалификации за работа с децата и учениците със специални образователни потребности.

2. Общ професионален опит – минимум 3 години професионален опит по отношение на обучението и работата с деца и ученици със специални образователни потребности в предучилищното и училищното образование или по отношение на подготовката на педагогически специалисти за преподаване и работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
3. Специфичен професионален опит – участие като обучител в минимум 1 (една) дейност/услуга, свързана с работа с деца и ученици със специални образователни потребности, в т. ч. в институциите от системата за предучилищното и училищното образование или участие като експерт в минимум 1 (една) дейност/услуга, свързана с обучението.
Специалистите, които ще кандидатстват за провеждане на специализираното обучение по поддейност 3.5., трябва да представят актуално CV, съдържателни програми, в които следва да бъдат предложени различни теми/подтеми/модули, насочени към придобиване и надграждане на уменията и компетентностите на специалистите, с цел по-успешно осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата по проекта.
Всеки експерт може по своя преценка да представи и допълнителни документи, доказващи притежаваната от тях професионална компетентност (вкл. и не само придобити специализации и/или квалификации и др., относими към обучението по поддейност 3.5.)
Забележка: По смисъла на параграф 2, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „професионална компетентност е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения“.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
специалисти,
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 12.00 часа на 13.10.2022 г., вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, e-mail: niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по математика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции за осигуряване задълбоченост и пълнота на знанията по
модул 1. Геометрия. Развиване на ключови компетентности у учениците в областта на природните науки и съвременните технологии, пространствено виждане. Векторно-аналитично изучаване на планиметрията и стереометрията.
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по математика - 11 и 12 клас, модул 1- Геометрия; алгоритмизирано намиране на основни елементи на геометрични фигури с цел показване на връзката между алгебра и геометрия, както и връзката с механиката; съчетаване приложението на векторния апарат в стереометрията с показване на различни методи при решаване на задачите: аналитичен (векторен) и синтетичен (геометричен); наблягане в темите по стереометрия на разбиването на стереометрична задача на геометрични подзадачи, умение за изобразяване на окръжност, зададена с канонично уравнение в координатната равнина; използване на компютърни модели в темите за сечения и в темите за ротационни тела, за илюстрация на получените фигури и тела, с което се реализират връзки с информационните технологии; теми за самостоятелни проекти в модул „Геометрия“ - задачи, свързани с изследване на разнообразни сечения на тела, конструиране на пространствени модели или съпоставка на аналитичен и геометричен подход при решаване на задачи.
6. Задълбочени умения за внимателен подбор на образователни технологии за планирането, осъществяването и оценяването на дейностите на учениците.

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 12.09.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по биология и здравно образование - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Клетката
– елементарна биологична система; Многоклетъчна организация на биологичните
системи; Биосфера - структура и процеси и Еволюция на биологичните системи;
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно
познаване на учебното съдържание за съответния клас;
5. Задълбочено познаване на концепцията, съдържанието и технологията на
профилираната подготовка по биология и здравно образование;
6. Сериозни познания по отношение анализиране и определяне на групи понятия и умения по йерархични нива за надграждане над общообразователната подготовка; анализиране и определяне взаимоотношения между групи умения в учебната програма за профилирана подготовка; конструиране на учебни задачи за усвояване на знания и формиране на умения, регламентирани от учебната програма; конструиране модели на организация на познавателната дейност (съгласно учебната програма); конструиране на задачи за контрол, оценка и
самооценка, като част от формиране на рефлексивни умения на учениците;
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Биологически науки“ или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 26.08.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите:
Теоретични основи на химията; Химия на неорганичните вещества; Химия на
органичните вещества и Методи за контрол и анализ на веществата;
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно
познаване на учебното съдържание за съответния клас;
5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по химия и опазване на
околната среда - 11 и 12 клас; фокус върху проблемно-ориентирани лекции и дискусии; акцент върху новите понятия, които се срещат в учебната програма за профилирана подготовка и др.;
6. Задълбочени умения за внимателен подбор на образователни технологии за планирането, осъществяването и оценяването на дейностите на учениците; преодоляване на съществуващи недоразумения и грешни представи при преподаването и усвояването на химични знания на по-високо теоретично и практическо ниво.
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 5 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Химически науки“ или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 29.07.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по български език и литература - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции по отношение на модулите от профилираната подготовка по
български език – „Езикът и обществото“ и „Езикови употреби“ и модулите „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“ от профилираната подготовка по литература.
4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание и структурата на учебните програми за съответния клас;
5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по български език и литература, основните положения в компетентностно базираното обучение, представящо функционирането на езика и връзките между езика и обществото; сериозни компетентности в областта на социолингвистиката, текстолингвистиката, прагматиката;
6. Задълбочени познания за елементите, изграждащи езиковата система; умения за употребата им според критериите за нормативна правилност, стилистична уместност и функционалната грамотност.
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 20 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: “Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Филология“ или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 21.07.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информатика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Участие в научно-изследователска или преподавателска дейност в сферата на
образованието по математика или информатика/информационни технологии;
4. Високи компетенции при използване на приложния софтуер, с общо предназначение за създаване на презентационни материали с учебно съдържание;
5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно
познаване на учебното съдържание за съответния клас;
6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението и умение за използване на
цифрови устройства и ресурси; създаване на електронни дидактически ресурси; работа върху споделени обекти във виртуални облачни пространства, при осъществяване диференциация и индивидуализация на учебния процес;
7. Задълбочени умения в модули: „Програмиране“, „Бази данни“, „Алгоритми и структури от данни“,“ Операционни системи“, „ Интернет програмиране“ и приложението им в педагогическата практика.
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 7 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“, или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по предприемачество - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Високи компетенции по отношение на модулите: „Нормативни и методически
аспекти на обучението по профилиращия учебен предмет предприемачество“, „Подготовка за ДЗИ по предприемачество“, „Стартиране на собствен бизнес“, „Управление на предприемаческата дейност“;
4. Опит в съставянето на учебни програми;
5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно
познаване на учебното съдържание и структурата на учебните програми за
съответния клас;
6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по предприемачество,
свободно боравене с инструментариума за преподаване на теоретични знания,
чрез конкретни практически образователни инструменти;
7. Задълбочени познания по икономика, организация, фирмено и стопанско
управление; индустриален бизнес и предприемачество; производствен, индустриален и стратегически мениджмънт; стратегическо управление.
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 20 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: “Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“;
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Икономика“, „Администрация и управление“ или „Химически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информационни технологии - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Участие в научно-изследователска или преподавателска дейност в сферата на
образованието по математика или информатика/информационни технологии;
4. Високи компетенции при използване на основни компютърни програми за обработка на текстове, електронни таблици, компютърна графика, съхраняване и управление на информация; модули: „Обработка и анализ на данни“,
„Мултимедия“, „Уеб дизайн“, „Решаване на проблеми с ИКТ“;
5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно
познаване на учебното съдържание за съответния клас;
6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението и умение да се интегрират
различни информационни дейности и технологии;
7. Задълбочени умения при използването на инструменти за създаване на електронно учебно съдържание и приложението му в педагогическата практика .
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 5 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.
• Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;

• Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“, или „Педагогика на обучението по...“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.07.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., НЦПКПС ще проведе обучения на учители от системата на училищното образование.
Темата на обученията е: „Методи и подходи за работа с деца в риск“.
За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.
Специфика:
1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
2. Отлични презентационни умения;
3. Сериозни познания в областта на теорията на възпитанието и дидактиката; работа
с деца с поведенчески отклонения и с деца в риск;
4. Високи компетенции за задълбочен анализ на състоянието на микросредата в
училищната общност и извън нея, както и на факторите от макрос средата, влияещи върху личността на рисковото дете; точна диагностика на съответните отклонения от нормите и причините, които са го предизвикали;
5. Задълбочени познания относно използването на целесъобразно подбрани форми и методи за ресоциализация /адаптация и реадаптация/ - общуване за разрушаване отрицателните стереотипи и за формиране на нови нагласи, нови ценности, мотиви, умения, навици, качества.; принципите на позитивната дисциплина и използването на педагогически целесъобразните начини на общуване и въздействие;
Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.
Професионален опит:
Минимум 10 години професионален опит в образователната система, в сферата на обучения в академична среда или на учители, или в сферата на социална работа с деца и семейства.

• Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областите на висшето образование: „Педагогически науки“ и „Социални, стопански и правни науки“ ;
• Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“ , „Педагогика на обучението по...“, „Социология, антропология и науки за културата“ или „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І No7.
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор.
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 27.06.2022 г. вкл.
гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" No7, niokso@mon.bg
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари Зам.-директор
тел : 089 559 0008

За изпълнението на специализирано обучение на екипите за подкрепа за личностно развитие по поддейност 3.6. „Обучения за работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата, чрез промяна на нагласите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за преодоляването им и др.“ от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Специфика:
1. Добро познаване организацията, съдържанието и осъществяването на процеса на приобщаващото образование, регламентиран в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове.
2. Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.
Квалификация
• Висше образование по специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология, или
• Висше образование по специалност от друго професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Психология“, или
• Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в области на висшето образование: „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ - професионално направление „Психология“, област „Природни науки, математика и информатика“ и придобити специализации и/или

квалификации за работа в сферата на взаимодействието между децата и семействата и за разработване или прилагане на програми в тази област.
Общ професионален опит - минимум 3 години професионален опит в сферата на работа с деца и семейства.
Специфичен опит – минимум 3 години като обучител в област, свързана с обучения: в сферата на взаимодействието между семейството и училището; по различни теми, свързани с развитието на детето и социално-емоционалните му умения; разработване на програми в областта на ненасилствената комуникация и работа с родителите в институциите от системата за предучилищното и училищното образование.
Месторабота:
Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр.
Банкя, ул. „Княз Борис I“, No7
Място на длъжността в структурата на организацията: Длъжността е подчинена на директора.
Вид на договора: Граждански договор
Място и срок за подаване на документи:
Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 12.30 часа на 04.11.2021 г. вкл.
За контакти :
Антоанета Ал-Хусари тел : 089 559 0008