Назад

ПАРТНЬОРИ

 

НДЕФ  –  Национален доверителен екофонд – независима публична институция,

предоставяща финансиране за екологични проекти

 
 

 

UfU – Независим институт по проблемите на на околната среда –

научен институт и гражданска организация

 

 

НЦПКПС – Национален център за повишаване на квалификацията на

педагогическите специалисти в София към МОН

Проектът се осъществява по Програмата за финансиране на проекти на Федералното министерство на околната среда на Република Германия „Европейска климатична инициатива“. Той включва като партньори Независимия институт за околна среда от Берлин – UfU, и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.

Продължителност: септември 2018 – февруари 2021 г.

 

Кратка концепция:

Целта на проекта е да се разработи и внедри постоянно действаща програма за обучение на учителите от всички специалности в цялата страна по темата за климатичните промени и енергийната ефективност. За тази цел се създава основен екип от университетски преподаватели, ангажирани с квалификацията на педагогическите кадри в страната, който ще бъде обучен от партньорския институт от Германия и от български преподаватели, след което ще разработи съответните програми за обучение и повишаване на квалификацията и учебни материали и ще обучи 120 учители от цялата страна.

Учителите, от своя страна, ще приложат програмата и учебните материали под ръководството на преподавателите и ще допринесат за усъвършенстване на учебните пособия. В последните месеци ще се проведе заключителна конференция, на която ще бъдат разпространени създадените материали. Предвижда се в процеса на изпълнение на проектните дейности да се осъществи партньорство и с няколко министерства и с общините, в чиито училища ще се прилагат новите учебни материали.

Основни групи дейности и отговорни партньори:

 1. Обучение на обучителите. Обучителите са седем университетски преподаватели от постоянния екип на НЦПКПК. Обучението им ще се проведе в Берлин от UfU и от екип от български преподаватели в София от НДЕФ.
 2. Разработване на обучителните програми за повишаване квалификацията на учителите и съответните образователни пакети – НДЕФ ще има договори със седемте преподаватели и техни асистенти.
 3. Обучение на учителите – изпълнява се от НЦПКПК.
 4. Прилагане на новите учебни материали в училищата под ръководството на преподавателите – изпълнява се от НЦПКПК.
 5. Усъвършенстване на учебните материали на базата на експерименталното приложение и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието – процесът се координира от НДЕФ.
 6. Цялостно управление на проекта и публичност – изпълнява се от НДЕФ

СТЪПКИ НА ПРОЕКТА:

 • Обучение на обучителите, предоставено от UfU в Берлин и от НДЕФ в София
 • Разработване на първи вариант на образователни материали от българския университетски екип с подкрепата на UfU
 • Обучение за учителите, организирано от НЦПКПС и предоставено от университетските преподаватели
 • Работа на терен – прилагане на програмата от учителите в училищата с консултации от университетските преподаватели
 • В същия период – фокус групи с местните власти и заинтересовани страни
 • Семинари за споделяне на опита и принос от учителите към материалите
 • Обучителите на учителите отразяват приноса на учителите в образователните материали
 • Национална конференция за разпространение на създадените материали и стартиране на програмата на национално ниво
 • Публичност – медийни събития и публикации в интернет на страниците на партньорите (НДЕФ, UfU, НЦПКПС)

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

 Учебни предмети

Предучилищна степен, начална училищна степен – Човек и природа и Човек и общество, химия, физика, география и биология за 5 до 7 клас

Обучение

140 учители ще бъдат обучени

Приложение

40 училища и 10 детски градини в най-малко 10 общини ще приложат програмата

Резултат

2000 ученици и деца ще бъдат въвлечени в дейности за опазване на климата и пестене на енергия

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

Биология:                                                                                                                География:

Книга на учителя 1.pdf                                                                                           Книга на учителя 1.pdf

Книга на учителя 2.pdf                                                                                           Книга на учителя 2.pdf

 

Детски градини:                                                                                                       Начално образование:

Книга на учителя 1.pdf                                                                                            Книга на учителя 1.pdf

Книга на учителя 2.pdf                                                                                            Книга на учителя 2.pdf

 

Физика:                                                                                                                      Химия:

Книга на учителя 1.pdf                                                                                             Книга на учителя 1.pdf

Книга на учителя 2.pdf                                                                                             Книга на учителя 2.pdf

 

Климат и енергийна ефективност:

Книга на учителя 1.pdf

Книга на учителя 2.pdf

 

НОВИНИ

 

НЦПКПС и СБУ представиха проект за бъдеща НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на тема:

“ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ”

 

Форумът се проведе на  21 и 22 април 2021 и събра над 50 участници от МОСВ, МОН, РУО, представители на общини, педагози и университетски преподаватели от България, както и от партньорските организации от Германия – Независимия институт по въпросите на околната среда в Берлин (UfU) и Германско федерално министерство на околната среда. 

През двата дни се дискутираха:

–       Концепция за Национална програма  „Екологично образование в българските образователни институции“

–       Връзката между общинските администрации и училищата и детските градини при въвеждане на екологични проекти и постигането на екологична неутралност и устойчивост

–       Опитът на германските партньори от Независимия институт по въпросите на околната среда в Берлин (UfU) 

–       Предизвикателствата пред въвеждане на националната програма

В своето изложение д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, подчерта изключителната роля на НЦПКПС при подготовката на българските учители и необходимостта от образование по екологични теми.

От своя страна Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС, очерта основните цели на бъдещата национална програма:

–       Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по въпроси свързани с въздействието на климата и опазването на околната среда, с цел изграждане на екологична култура сред децата и учениците.

–       Създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да подкрепи и поощри образователните иновации по отношение прилагането на екологични политики и практики.

От всички участници бе високо оценен приносът на НЦПКПС като генератор на политики в образователната сфера, както и сътрудничеството със СБУ и НДЕФ в генерирарането на иновативни политики в образованието и екологичното възпитание.

В периода  11.02.-27.02.2021 г. Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ реализира поредица от обучения за учители по предучилищно и начално образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование.

Общо 82 педагогически специалисти от цялата страна взеха участие в специализираните обучения на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в българското училище и детска градина“, в рамките на проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“.

Инициативата се реализира в рамките на 16 учебни часа – 8 часа присъствена форма на квалификация, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, посредством онлайн платформата на НЦПКПС – Big Blue Button,  и 8 часа – дистанционно обучение, реализирано чрез самоподготовка по предоставени от преподавателите учебни ресурси.

Водещи лектори на обученията бяха: проф. Димитър Гюров и гл. ас. д-р Магдалена Стоянова – обучение на учители от Предучилищно образование, доц. Мая Гайдарова и гл. ас. Ивелина Коцева – обучение на учители, преподаващи Физика и астрономия, доц. д-р Елена Бояджиева и доц. д-р Милена Кирова – обучение на учители, преподаващи Химия и опазване на околната среда, проф. Весела Гюрова и доц. д-р Юлия Дончева – обучение на учители от Начално образование, гл. ас. д-р Димитър Желев и Теодора Димитрова – обучение на учители География и икономика, доц. д-р Снежана Томова – обучение на учители, преподаващи Биология и здравно образование.

Всички участници – обучаеми, лектори и партньорите от НДЕФ, изказаха благодарности към г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, г-жа Антоанета Ал-Хусари – зам.-директор и г-жа Галина Герджикова – експерт „Обучения“ в НЦПКПС  за отличната организация на обучителния процес и неговата техническа обезпеченост.

През втората седмица на месец февруари 2021 г., от 11 до 14.02.2021 г., Националният център за квалификация на педагогическите специалисти /НЦПКПС/, гр. Банкя, реализира обучения на учители по предучилищна , физика и астрономия, химия и опазване на околната среда.

 Проведените обучения бяха на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в българското училище и детска градина“, в рамките на проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“.

Инициативата се реализира в рамките на 16 учебни часа – 8 часа присъствена форма на квалификация, чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, посредством онлайн платформата на НЦПКПС – Big Blue Button, и 8 часа – дистанционно обучение, реализирано чрез самоподготовка по предоставени от преподавателите учебни ресурси.

В обучителните курсове, ръководени от университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“, взеха участие учители от детски градини и училища от цялата страна, които презентираха работата на своите енергийни екипи. 

Всеки педагогически специалист, участвал в обученията, получи от НЦПКПС удостоверение за придобит един квалификационен кредит.

Иновативният проект „За въвеждане на действие за климата в образователната програма в българските училища“ стартира през месец септември 2018 г. и обхваща периода до края на месец февруари 2021 г. Той е финансиран от Германското дружество за международно сътрудничество /GIZ/, подкрепен е от Европейската инициатива за климата /EUKI/ на Федералното министерство на околната среда на Република Германия, в партньорство с Берлинския институт по околна среда и Националния доверителен екофонд на Република България /НДЕФ/.

Главната цел на проекта е подобряване енергийната ефективност на училищните сгради и подпомагане намаляването на емисиите на парникови газове, чрез промяна в поведението на учителите и учениците, както и чрез повишаване на информираността по въпроси, свързани с климата.

Всички участници – обучаеми, лектори и партньорите от НДЕФ, изказаха благодарности към г-н Димитър Асенов – директор на НЦПКПС, г-жа Антоанета Ал-Хусари – зам.-директор и г-жа Галина Герджикова – експерт „Обучения“ в НЦПКПС  за отличната организация на обучителния процес и неговата техническа обезпеченост.

 
Skip to content