Назад

ПАРТНЬОРИ

 

НДЕФ  –  Национален доверителен екофонд – независима публична институция,

предоставяща финансиране за екологични проекти

 
 

 

UfU – Независим институт по проблемите на на околната среда –

научен институт и гражданска организация

 

 

НЦПКПС – Национален център за повишаване на квалификацията на

педагогическите специалисти в София към МОН

Проектът се осъществява по Програмата за финансиране на проекти на Федералното министерство на околната среда на Република Германия „Европейска климатична инициатива“. Той включва като партньори Независимия институт за околна среда от Берлин – UfU, и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН.

Продължителност: септември 2018 – февруари 2021 г.

 

Кратка концепция:

Целта на проекта е да се разработи и внедри постоянно действаща програма за обучение на учителите от всички специалности в цялата страна по темата за климатичните промени и енергийната ефективност. За тази цел се създава основен екип от университетски преподаватели, ангажирани с квалификацията на педагогическите кадри в страната, който ще бъде обучен от партньорския институт от Германия и от български преподаватели, след което ще разработи съответните програми за обучение и повишаване на квалификацията и учебни материали и ще обучи 120 учители от цялата страна.

Учителите, от своя страна, ще приложат програмата и учебните материали под ръководството на преподавателите и ще допринесат за усъвършенстване на учебните пособия. В последните месеци ще се проведе заключителна конференция, на която ще бъдат разпространени създадените материали. Предвижда се в процеса на изпълнение на проектните дейности да се осъществи партньорство и с няколко министерства и с общините, в чиито училища ще се прилагат новите учебни материали.

Основни групи дейности и отговорни партньори:

 1. Обучение на обучителите. Обучителите са седем университетски преподаватели от постоянния екип на НЦПКПК. Обучението им ще се проведе в Берлин от UfU и от екип от български преподаватели в София от НДЕФ.
 2. Разработване на обучителните програми за повишаване квалификацията на учителите и съответните образователни пакети – НДЕФ ще има договори със седемте преподаватели и техни асистенти.
 3. Обучение на учителите – изпълнява се от НЦПКПК.
 4. Прилагане на новите учебни материали в училищата под ръководството на преподавателите – изпълнява се от НЦПКПК.
 5. Усъвършенстване на учебните материали на базата на експерименталното приложение и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието – процесът се координира от НДЕФ.
 6. Цялостно управление на проекта и публичност – изпълнява се от НДЕФ

СТЪПКИ НА ПРОЕКТА:

 • Обучение на обучителите, предоставено от UfU в Берлин и от НДЕФ в София
 • Разработване на първи вариант на образователни материали от българския университетски екип с подкрепата на UfU
 • Обучение за учителите, организирано от НЦПКПС и предоставено от университетските преподаватели
 • Работа на терен – прилагане на програмата от учителите в училищата с консултации от университетските преподаватели
 • В същия период – фокус групи с местните власти и заинтересовани страни
 • Семинари за споделяне на опита и принос от учителите към материалите
 • Обучителите на учителите отразяват приноса на учителите в образователните материали
 • Национална конференция за разпространение на създадените материали и стартиране на програмата на национално ниво
 • Публичност – медийни събития и публикации в интернет на страниците на партньорите (НДЕФ, UfU, НЦПКПС)

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

 Учебни предмети

Предучилищна степен, начална училищна степен – Човек и природа и Човек и общество, химия, физика, география и биология за 5 до 7 клас

Обучение

140 учители ще бъдат обучени

Приложение

40 училища и 10 детски градини в най-малко 10 общини ще приложат програмата

Резултат

2000 ученици и деца ще бъдат въвлечени в дейности за опазване на климата и пестене на енергия