Назад

ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Чл.1. (1) Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в НЦПКПС са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените пръчки (ППЗОП). (2). Вътрешните правила, наричани по-надолу за краткост само „правила“ са приети на основание чл.244, ал.1 от ЗОП и ППЗОП и уреждат:

1. Редът за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона на обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове;

2. Задълженията и отговорностите на служителите на НЦПКПС във връзка с възлагането на обществени поръчки;

3. Съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

4. Сключване на договорите;

5. Мониторингът и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки;

6. Действията при обжалване на процедурите;

7. Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки; 8. Документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;…..ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Протокол ЗОП – 10.10.2018г.

Съобщение за прекратяване на ОП – 11.10.2018г.

Заповед № 127, гр. Банкя, 28.09.2018г.

Oбществена поръчка с предмет- Доставка чрез закупуване на котел и бойлер за централно отопление, включително монтаж и г. под. – 19.09.2018г.

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка -22.06.2017г.

Протокол № 2 -31.05.2017г.

Обществена поръчка с предмет: „Приготвяне, доставка и сервиране на храна и кафе паузи за обучаващи се в Национален център за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти”

ОБРАЗЦИ И ДОКУМЕНТИ

 

Предварителна информация 2022

Деловодна информация 2022

Техническа спецификация 2022

Документация 2022

Ценово предложение 2022

Техническо предложение 2022

Декларации 2022

Договор за доставка 2022

Рамково споразумение 2022

Решение ПЕ 1 – 04.03.2021г.

Доклад Д 22 – 04.03.2021г.

Протокол март 2021г.

П-240-29.05.2020г.

Приложения

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПОКАНА

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ХРАНИ И НАПИТКИ /КЕТЪРИНГ/

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ДОКЛАД

ОБЩ ПРОТОКОЛ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ – ОКОНЧАТЕЛНО

Д-3-23.01.2019г.

П-27-23.01.2019г.

РД01-7-23.01.2019г.

РД01-22-18.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

ДОГОВОР ОП-КЕТЪРИНГ

ПОКАНА – p-31

допълнително-споразумение-12-10.05.2019г.

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ

РД01-27-11.02.2020г.

П-214-08.04.2020г.

Приложения

РД01-81-13.05.2020г.

Протокол-ПР-12-13.05.2020г.

Доклад-Д52-13.05.2020г.

ПР-13-22.06.20г.

Д-74-22.06.20г.

rd01-111-22.06.2020г.

ДОГОВОР-do-9-9-07

Покана ПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 2021г.

Проект на Договор 2021г.

Техническа спецификация 2021г.

Договор – кетъринг № 6 22.04.2021г.

Допълнително споразумение 2021г.

 

 

 

Skip to content