Назад

                                                                                                                                       КАТАЛОГ

                                                                                  С ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година


Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирана институция в системата на предучилищното и училищно образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане  на  квалификацията на педагогическите специалисти.

НЦПКПС планира провеждането на квалификационна дейност за педагогически специалисти чрез Учебен каталог за учебната 2020-2021 г. и в изпълнение на чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от действащия КТД за системата на предучилищното и училищно образование.

Условия за участие в квалификационните курсове на НЦПКПС:

Заявки за участие се подават в отдел „Квалификация“ на НЦПКПС и в Регионалното управление на образованието (РУО);

  • Обучение се провежда при сформирана група от 15 до 25 участници;
  • Квалификационните курсове се реализират в присъствена форма, частично-присъствена или синхронно, от разстояние, в електронна среда.
  • Конкретните условия за провеждане на обученията (дата, форма на квалификация, начин на заплащане и т.н ) се уточняват след обработване на постъпилите заявки;
  • За всички обучения по Учебен каталог за учебната 2020-2021 г. се издават удостоверения, съгласно чл. 222, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО, с които се присъжда по 1 квалификационен кредит за курс с хорариум 16 учебни часа или 2 квалификационни кредита за курс с хорариум 32 учебни часа