Назад

Ангел Ангелов

ДОЦЕНТ

Доцент в катедра “Обучение по математика и информатика”, Факултет по математика и информатика, Софийски университет и доцент в Педагогически факултет на Тракийски университет.

- от 1997 до 2007 г. – главен асистент в катедра “Обучение по математика и информатика”, Факултет по математика и информатика, Софийски университет.

Лектор в обучение на учители в бакалавърска степен, следдипломна квалификация на учители, магистърски програми, както следва.

1.1. Курсове, четени във ВУЗ:

 “Количествени методи в педагогиката” - Факултет по педагогика на СУ.

 “Информатика” – Геолого-географски факултет на СУ

 “Компютърни системи” – магистратура “Виртуално образование”, Философски факултет на СУ.

 “Информационни технологии в педагогическите изследвания“, магистратура, Педагогически факултет,

Page 2

Тракийски университет, Стра Загора.

 “Увод в програмирането” – Факултет по математика и информатика и Физически факултет на СУ.

 “Пакети приложни програми” - Факултет по математика и информатика и Физически факултет на СУ.

 “Училищен курс по информатика и ИТ” - Химически факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители.

 “Методика на обучението по информатика и ИТ” – - Химически факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

 Вижуъл Бейсик. Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

 Бази от данни. Факултет по математика и информатика и в формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

1.2. Научен ръководител на следдипломната квалификация предлагана в СУ за получаване на учителска правоспособност по информатика и ИТ.

2. Други дейности в сферата на средното образованеие:

 Учебна програмна среда за обучение по “Бази от данни”.

 Информационна система за търговска фирма.

 Компютърна програма и база от данни за обслужване на статистически изследвания в областта основното образование.

 Софтуерната система, която се използва от Министерство на образованието за обслужване процедурата по приема след 7. и 8. клас в държавните и общинските училища.

 Член на редакционната колегия на списание “Математика и информатика”.

 Автор на учебници и учебни помагала (учебни среди) за обучение по информатика и информационни технологии

 Рецензент на научни статии, доклади, проекти, докторантури, професури и др.

Skip to content