Назад

БОЖИДАРА КРИВИРАДЕВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Преподавател и ръководител на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ във Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”; Доцент по Теория на възпитанието и дидактика (Организация и управление на социалната работа, Управление на социално-педагогическите заведения). Провежда семинарни занятия по дисциплините „Права на детето“, „Работа с деца в риск“, „Системи за превантивна и корекционно-възпитателна дейност“, „Управленски технологии в социалната работа” и “Управление на институциите за ресоциализация”, практикум и по профилите” „Социална работа с деца“ и „Превантивна и корекционна педагогика“.

Skip to content