Назад

Боряна Венелинова Донкова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Факултет по химия и фармация, Софийски Университет

Преподавателска дейност:

Лекции по Обща химия, Неорганична химия –I ч. (Химия на елементите и техните съединения), Неорганична химия –ІІ ч. (Advanced inorganic chemistry), Вещества с висока чистота, Методи за получаване и пречистване на неорганични вещества, Процеси за разделяне за студенти редовно и/или задочно обучение, различни специалности на Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, Геолого-географски факултет на СУ. Семинарни и практически упражнения към различните курсове.

Публикационна активност:

SCOPUS AU-ID 8659306100

h-индекс: 8

публикации: 26

цитати: 360

общ брой: публикации: 35

цитати: >400, вкл. книги, патенти, справочна литература, дисертации

Експертна дейност (рецензии, журита, комисии, експертни групи):

• Рецензент на статии, монографии, учебници (Beilstein Journal of Nanotechnology, Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, Open Chemistry и др.; Булвест 2000, учебник IX клас „Химия и опазване на околната среда” за 8 клас/първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език” на изд. Булвест 2000.)

• Рецензент на дипломни работи (5 бр. бакалавърски и магистърски тези);

• Участия в Научно жури:

за заемане на академичната длъжност „главен асистент” - 3 бр.;

за присъждане на образователна/научна степен (доцент, професор или доктор) - 4 бр.

• Участие в процедури на НАОА:

Член на Експертна група на НАОА към МОН: 2019 г. Процедури за програмна акредитация на докторски програма „Аналитична химия“ , „Неорганична химия”, „Органична химия” от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ , Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Председател на Експертна комисия на НАОА към МОН: 2020 Процедура за програмна акредитация на докторска програма „Физикохимия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ , МУ-Пловдив.

Skip to content