Назад

ВЕСЕЛА ГЮРОВА

ПРОФЕСОР

Професор по педагогика, Педагогически науки -

СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“. Хоноруван преподавател ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново по специалност Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, и Предучилищна педагогика и чужд език в редовна и в задочна форма на обучение.

Член на Факултетен съвет на ФНОИ член на Научния съвет към ФНОИ.

Консултант в “Екологично образование” – Влажни зони “Калимок – Бръшлен” – МОСВ, МОН., сдружение “Движение Предтечи”., ДИУУ, 2005-2006.

Участник в конкурс на МОН за възлагане на разработване на техническо задание, спечелен по позиция № 2 за обучние на 35 годишни учители (преквелификация детски/начален учител на 240 учители от цялата страна).

Участие като обучител в обучителни курсове по европейски проекти за ЕСО и квалификация на педагогическите специалисти 2013 - 2015: Проект за старши, главни учители ( 180 на брой в средни училища и 60 в детски градини) и за 2000 учители в задължителната подготовка на детската градина.

Skip to content