Назад

ГАЛИН ЦОКОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор по педагогика /управление на образованието/, Педагогически факултет, ПУ”Паисий Хилендарски

- Член на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

- Автор е на 101 научни публикации издадени в България и чужбина по-важните от които са:

Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244 стр. ISBN 978-954-423-704-2

Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр. ISBN 978-954-423-715-8

Цоков, Г. Педагогика. под редакцията на Пл. Радев., Хермес.2006. /съавтор/

Miltenoff, Pl, Jo.hn H Hoover, Galin Tzokov. Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries.- Comparative Blended Learning Practices and Environments. Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323

Цоков, Г. Управление и развитие на училището. Практически на наръчник. РААБЕ, С., 2010 г. (съавтор)

Tsokov, G. Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. - Lifelong Education. Theory and practice of Lifelong Education for sustainable development., Saint-Petersburg, 2010., 102-220 ISBN 978-5-8290-0911-3

- Главен редактор на списание „Педагогика“.

Skip to content