Назад

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент, доктор История и археология.
Заместник-декан на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 3 ноември 2015 г. и досега. Член- заместник-председател на Управителния съвет на Македонския научен институт, Член на Асоциациацията на византинистите и медиевистите в България от 1992 г. Член на Международния Advisory Board of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South–East Europe, Ceraneum (Łódź, Polska), Член на Комисията за историческа география и пространствен анализ на Византия към Международната асоциация за византийски изследвания – Виена (Commission for the Historical Geography and Spatial Analysis of Byzantium at the AIEB), Член съм редколегията на сп. Минало от 1994 г., Palaeobulgarica от 2011 г., Инициjал. Часопис за средњовековне студиjе от 2012 г., Македонски преглед.

Skip to content