Назад

ИВАНКА ПЕТРОВА ХАРБАЛИЕВА

ПЕДАГОГ

Квалификации

01.11.2007 - до сега - синдикат на българските учители главен експерт

Синдикална дейност

27.09.2003 - 30.10.2007 община нова загора, отдел „образование и младежки дейнoсти” старши експерт

организация и контрол на образованиетои промени – едногодишен курс за професионална квалификация – Бургаски свободен университет

Европейско управление на детските заведения – следдипломна квалификация към СУ ”Св. Климент Охридски”

Английски език – ІІ ниво

Публикации : над 15 статии в списание “ Предучилищно възпитание”

Статии в Сборници “ 200 год. Андерсен”, 20 години ОМЕП

Статия в списание “ Родители “

Получена грамота от редакционната колегия на сп. “Предучилищно възпитание за дългогодишен автор на научни и практически статии

Удостоверение за допълнително обучение Тракийски университет Департамент за Информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора на тема : Управление на качеството в образователната институция „ СУ „Св. Кл. Охридски „

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите гр. София на тема „ Интерактивни методи и техники в обучението по безопасност на движението по пътищата

Синдикат на българските учители : 1.Наставничеството в образователна среда 2. Интердисциплинарно обучение в мултикултурна образователна среда .3.Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес 4. Основни концепции и параметри на приобщаващото образование„

Skip to content