Назад

Йовка Великова Тишева

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

професор (Български език - синтаксис и прагматика) в Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии,

СУ „Св. Климент Охридски“

• Лекционни курсове в бакалавърски програми:

Синтаксис на СБКЕ, специалност Българска филология, ФСФ, СУ

• Лекционни курсове в магистърски програми

Съвременен български език, специалност Балканистика, ФСФ, СУ

Динамика на СБЕ, МП „Преводач-редактор”, ФСФ, СУ

Устна комуникация, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

Академично писане, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

Член на екипа на проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, договор ДН 10/5, 15.12.2016 (2016 – 2019)

Ръководител на екипа на проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН, ДТК 02/11, 16.12.2009 г. (2009-2013)
Академичен наставник, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
Експерт по проект BG051PO001-3.3.06-0022 от 19.03.2012 г. „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика” в направлението: „Демонстрационен софтуер за тагери и лематизатори” (2014-2015)
Координатор на екипа, разработващ ресурса BgSpeech, проект IST PSO N 271022 CESAR: CEntral and South-East EuropeAn Resources (2012)
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008 – 2011)
Член на екипа на проекта „Старинна българска култура в полиетничен контекст», финансиран от Фонд «Научни изследвания» на МОН, договор №1842/7.11.2007. (2007 – 2010)
Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас (2004-2006)
Координатор на проекта «Балканските традиции – съжителство на култури, религии и езици», финансиран от Фондация «Отворено общество», договор № 228 (2004-2005)
Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", финансиран от Фондация "Отворено общество" (2004)
Координатор за ФСФ по проекта „Младежката комуникация”, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО, администриран от НИС на СУ, договор № 1647 (2003-2004)

Лекции в чуждестранни университети

- Университета в Загреб, Хърватия - Програма CEEPUS, 2006 - 1 месец; 2007 - 1 месец

- Университета в Любляна, Словения – по покана на Филологическия факултет, 2008 – 10 дни

- Университета в Гьотеборг, Швеция - Програма Erasums, 2008 - 10 дни

- Карловия университет в Прага, Чехия - Програма CEEPUS, 2009 - 1 месец; 2010 - 1 месец; по проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ” за лекции във Филологическия семинар на Философския факултет, 2012 – 5 дни

- Университета в Упсала, Швеция, по покана на Филологическия факултет, 2009 - 10 дни

- Университета в Белград, Република Сърбия, по междууниверситетски договор, 2009 - 1 месец

- Университета в Неапол, Италия, по покана на Филологическия факултет, 2010 - 10 дни

- Университета Ка Фоскари, Венеция, Италия - Програма Erasums – 2007 – 10 дни; 2009 – 10 дни; 2011 – 10 дни; 2012 – 10 дни; 2013 – 10 дни

- Университета в Любляна, Словения - Програма Erasums+, 2016 г. – 7 дни

- Университета в Болоня (Форли), Италия - Програма Erasums+, 2017 г. – 7 дни

- Университета в Будапеща, Унгария - Програма Erasums+, 2018 г. – 7 дни

- University College London, Великобритания - Програма Erasums+, 2020 г. – 5 дни

Skip to content