Назад

КРАСИМИРА ТАБАКОВА

ПРОФЕСОР

Професор по 1.3. педагогика на обучението по история/ методика на обучението по история към Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” Катедра по Архивистика и методика на обучението по история.

Зам. Декан (2011- 2015 г.) - ОКС Бакалавър и магистър
Зам. Декан (2007-2011) - ОКС Бакалавър;

Носител на почетен знак на СУ „Св. Кл. Охридски“ със синя лента.

2019 – 2020 – Председател на комисията по акредитацията на направление 1.3. Методика на обучението по ... при СУ „Св. Кл. Охридски“
2017 - Участие в експертна група към НАОА по програмна акредитация на докторска програма – ШУ „Св. Константин Преславски“
2017 – 2018; 2012 г. – Участие в комисията на СУ за институционална акредитация от НАОА
2016 - 2020– и продължава Председател на комисията по организиране и провеждане на олимпиадата по история към МОН и др.

МОНОГРАФИИ:
Испания, Балканите и българите. ХVІІІ – ХІХ в. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2015, 316 стр.

Съавт.: Н. Манолова-Николова.
Учебникът по история – дидактически аспекти. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2013, 335 стр.
6. Историческо образование. Т. 1. Сборник статии – дидактика на историята. С., Б. и., 2003; 212 с. Съавт.: Т. Мишев
Методика на обучението по история - Курс лекции. Университетско издателство Св. Кл. Охридски“. 2013, 301 стр.
БРСДП и българският национален въпрос (1903-1912 г.). Университетско издателство «Св. Кл. Охридски» „Св. Кл. Охридски”, 2010, 211 стр.
Мексико – България. Образователни паралели. С., Медия дизайн, 2003, 228 стр

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:
Работни листове по история и цивилизации. 10 клас .ИК „Клет“ – Анубис. С., 2019. 118 стр.

Съавт.: Ана Рабаджийска, Павлина Календерова.
2. История и цивилизации. 10. клас. ИК „Анубис“. С., 2019, 247 стр.

Съавт.: Хр. Матанов, Илия Илиев, Валери Колев, Румяна Маринова - Христиди. и др.

Skip to content