Назад

Соня Методиева Карабельова

ПРОФЕСОР

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски Факултет , Висше образование

Отговаря за: цялостно управление на Философски факултет - учебна, научноизследователска, проектна, международна, финансова и административна дейност.

Членство в професионални организации:

Дружество на психолозите в България – член на Управителния съвет
Европейска асоциация по психология на здравето
Европейска асоциация за междукултурно обучение и изследване

1. Карабельова, С. (2014). Психология и здраве. Биопсихосоциален подход в психологията и медицината. Културални фактори и боледуване. В: Масалджиева, Р. (ред.) Въведение в психологията. За студенти от сферата на здравеопазването. Пловдив: Миртани инвестмънт, 37-55. 2. Карабельова, С. (съст. и ред.). (2000). Христоматия по Управление на човешките ресурси. София: Лик.

Статии на български език

Георгиева, Д., Лечов, Б., , Стоянова, Р., Карабельова, С. (2021). Аз съм това, което ям: телесното тегло като фактор за благополучие при юноши и млади хора. В: Ставру, С., Карамелска, Т. ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм. София: Фондация „Медийна демокрация“.
Карабельова, С. Добрева, М. (2020). Кариерни котви и благополучие на работното място. В: Илиева, С. (Ред). Лидерство и развитие на човешките ресурси, София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 – ръководител, 2021 г.

Skip to content