Назад

Анализ на проведените обучения през 2020 г.

В рамките на периода 11-29.05.2020 г. екипът на НЦПКПС анализира емпиричната информация от получената обратна връзка от учители и директори участвали в обучения на тема: “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция” и обучения по новата учебна програма по „История и цивилизации“ в Х клас.

Обученията бяха реализирани в периода 20.01-06.03.2020 г., като участие в тях взеха общо 410 педагогически специалисти (172 директори + 238 учители), за което получиха удостоверения съответно за 1 и за 2 квалификационни кредита.

Данните обхващат единствено обученията, които НЦПКПС осъществи преди кризата, свързана с COVID 19.

Участниците в обученията имаха възможност да изразят своето мнение за ефективността на предлаганите курсове чрез въпросници, изготвени в електронен вид като Google формуляри, предоставен линк за връзка и възможност да попълнят формуляра онлайн.

В изготвеният от НЦПКПС анализ, са включени количествени данни, получени от закрити и открити въпросисъответно систематизирани и анализирани чрез програмата SPSS и подложени на контент-анализ.

Получените резултати са особено интересни не само от гледна точка на високата средна оценка на качеството на обучение в НЦПКПС, но най-вече и заради следните конкретни предложения:

  1. Необходимостта от целенасочена политика по отношение на младите ръководни кадри в образователната система;
  2. Необходимостта от по-гъвкав подход по отношение на мотивирането на директорите на обединените училища и на детските градини;
  3. Необходимостта от споделяне на опит и иновативни практики за осъществяване на преход към образование от ХХI век;
  4. Необходимостта от съпровождащо/уточняващо обучение на ръководните кадри в образованието при всяка промяна на нормативната уредба в сектора;
  5. Необходимостта от специфично целенасочено обучение на педагогическите специалисти и от всички типове образователни структури  как да мотивират учащите се при неравностойната конкуренция с Google и Internet;
  6. Необходимостта от методическо обучение на педагогическите специалисти от всички типове образователни структури как да преподават задължителния учебен материал.

Приложените аналитични материали включват както социално-демографски профил на обучаемите, така и техните конкретни потребности, предложения и препоръки свързани с учебниците, учебните програми и бъдещите квалификационни курсове на НЦПКПС.

Аналитични материали:

1. „ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ“ Х клас;

 Анализ – История и цивилизации.pdf

 2. “РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“.

   Анализ Директори 2020.pdf

Skip to content