Назад

„Методика за стратегическо планиране в институциите на предучилищното и училищното образование“.

І. СМИСЪЛ И РОЛЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ІІ. СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ.

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА МИСИЯ. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА МИСИЯ. ПЪРВО НИВО: ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ.

V. СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ. ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ВИЗИЯ. ВТОРО НИВО: СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ-ПРИОРИТЕТИ.

VІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН. КОНКРЕТНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

VІІ. ДОКУМЕНТЪТ „СТРАТЕГИЯ“.

VІІІ. ОПЕРАТИВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ІХ. СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. СПИСЪК НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ УСПЕХ.

Skip to content