Назад

Обучение през октомври 2018 г. на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“ в НЦПКПС гр. Банкя

От 01.10.2018 г. до 14.12.2018 г. в НЦПКПС стартира пилотно обучение на учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“. В тази програма са предвидени 16 часа на обучение на 300 обучаеми в  групи от  по 25 човека и eдин квалификационен кредит, който се присъжда за участие в обучението.

  1. Кратко представяне на програмата:

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изработване на индикатори за качество на образованието.

Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко учениците в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. PISA оценява постиженията на учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

Програмата се осъществява от ОИСР и Международен консорциум, който обединява водещи организации от цял свят в областта на оценяването. В България изследването се провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), звено на Министерството на образованието и науката, като се спазват приетите международни стандарти за реализирането му.

  1. Обхват на програмата

PISA се провежда на етапи, всеки от които е с продължителност от три години. На всеки етап оценяването се фокусира главно върху една от трите познавателни области (функционална грамотност по четене, математика и природни науки), като другите две присъстват с по-малък брой тестови задачи.

В предстоящи етап през 2021 година основната оценявана област ще е математиката. Изследването за учениците е компютърно базирано.

  1. Основен инструментариум на програмата

            За учениците

  • Комбинация от тестови въпроси с изборен отговор и с кратък свободен отговор
  • Въпросници

            За ръководството на училището

  • Въпросник

Чрез въпросниците се проучват факторите, които оказват влияние върху постиженията на учениците, както и по какъв начин особеностите на образователната и обществената среда въздействат върху тях, формират техните нагласи, мотивация, самооценка и отношение към училището.

  1. Ползи от участието в изследването PISA

Данните и анализите, които PISA предоставя, са условие и предпоставка за модернизирането на образователната система и формирането на политики.

PISA е източник на надеждна информация, необходима за взимане на решения по отношение на ресурсите, предназначени за образователната система както като цяло, така и за отделните структури в нея.

Чрез пряко оценяване на познанията и уменията на учениците по ключови компетентности в края на задължителното им образование, PISA определя доколко те са подготвени за реализация в една силно конкурентна среда и в тази връзка доколко ефективна е образователната система.

Периодичното провеждане на PISA позволява да се проследи промяната в постиженията на учениците и да се определят тенденциите през един сравнително голям период по отношение на образователните цели.

Основни задачи на програмата са:

  1. Подготовка на учителите за предстоящото оценяване  от PISA  на природонаучна грамотност на знанията и уменията, които трябва да притежават съвременните млади хора в областта на природните науки, както и за ценностите и нагласите, които се очаква те да проявяват в ситуации, свързани с природните науки и технологиите;
  2. Подпомагане на учителите по математика за осмисляне на дефиницията на PISA за математическата грамотност, акцентираща върху математическото мислене и използването на математически понятия, процедури, факти, средства и методи за описване, обясняване и прогнозиране на различни явления и процеси, представени в реален контекст;

Водещи лектори  на курса са известни математици  в сферата на образованието:

Проф. Тони Чехларова-ИМИ към БАН, проф. д-р Борислав Лазаров-ИМИ към БАН, Мариана Кьосева-НПМГ, гл. ас. Теодоси Витанов-ФМИ към СУ, г-н Георги Симидчиев- НПМГ, Надежда Константинова-Американски колеж, г-жа Стелиана Кокинова-Първа Английска Езикова Гимназия,  г-жа Илиана Цветкова-СМГ и г-жа Даниела Петрова, 91 НЕГ.

Skip to content